REGULAMIN PRELUDIUM

Na czas imprez artystycznych koncert zespołu „Percival” godz. 19:00 – 20:30 oraz spektaklu „Preludium Słowiańskie” godz. 21:30 – 23:00 wprowadza się następujący regulamin obowiązujący wszystkich jej uczestników.

 1. Uczestnicy imprez artystycznych są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Imprezy artystyczne są ogólnodostępne. Uczestnictwo w imprezach artystycznych uwarunkowane jest:
  • Posiadaniem i noszeniem maseczki ochronnej;
  • Liczba osób nie zaszczepionych na widowni podczas koncertu zespołu „Percival” nie przekroczy 50% widowni – 592 osoby
  • Liczbą osób niezaszczepionych na widowni podczas spektaklu „Preludium Słowiańskie” nie przekroczy 75 % widowni – 817 osób
  • Nie wnoszeniem i nie spożywaniem napojów i posiłków na terenie imprezy artystycznej;
 3. Decyzję o wpuszczeniu na wyznaczony teren imprez artystycznych podejmuje osoba wyznaczona przez Organizatora.
 4. Wizerunek osób przebywających na imprezach może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. Biorąc udział w imprezach uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego za pośrednictwem dowolnego medium.
 5. Osoby uczestniczące w imprezach artystycznych są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegania zakazu:
  • posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników koncertów;
  • posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych;
  • wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych;
 6. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane i będą usuwane z terenu imprez artystycznych.
 7. Służby porządkowe Organizatora mają prawo odmówienia wstępu na imprezach artystycznych lub usunięcia z terenu imprez artystycznych osób nieprzestrzegających regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujęcia i przekazania Policji lub Straży Miejskiej.
 8. Uczestnicy imprez artystycznych zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego.
 9. Uczestnicy imprez artystycznych zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora imprez oraz osób odpowiedzialnych za imprezy.
 10. Wszyscy uczestnicy imprez artystycznych w wypadku zdarzeń nadzwyczajnych są zobowiązani zastosować się do poleceń przekazywanych przez Organizatora imprez (przy użyciu nagłośnienia), bądź osób odpowiedzialnych za imprezy.
  • Polecenia te dotyczyć mogą:
   • opuszczenia terenu imprez, w związku z powstałym zagrożeniem;
   • zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom imprez;
  • Ponadto zakazuje się:
   • wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla uczestników;
   • rzucania wszelkimi przedmiotami;

W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

ORGANIZATOR